environment

Kvalitets- och miljöpolicy

 • FKAB strävar efter att leverera fartygsdesign och konsulttjänster som överträffar våra kunders förväntningar.
 • Målsättningen med våra produkter är minskad miljöpåverkan genom att vara bättre än lagstiftningens krav.
 • Varje medarbetares kunskap och engagemang är företagets främsta resurs.
 • FKAB är en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö som utvecklas genom delaktighet i arbetet med ständiga förbättringar.

 

Policyförklaring

 • Placera kunden i centrum
  Vi ska alltid utgå från kunden och dennes förväntningar i vår verksamhet.
 • Utföra tjänster med hög kvalitet och som är miljömässigt bättre än lagkraven
  Våra tjänster ska vara bland de bästa på marknaden ur kvalitetssynpunkt. Var och en är ansvarig för kvaliteten på sitt eget arbete och att utföra arbetet på sådant sätt att ställda krav uppfylls. Våra tjänster ska även bidra till produkter som är miljömässigt bättre än lagkraven.
 • Eftersträva ständiga förbättringar
  Genom att integrera kvalitets- och miljötänkande i verksamheten ska vi förebygga fel samt uppnå kontinuitet och resultat i vårt kvalitetsarbete. Vid nyinvesteringar ska kvalitets- och miljöaspekter alltid vägas in i beslutsunderlagen.
 • Uppfylla gällande lagstiftning
  Vi ska uppfylla gällande krav och lagstiftning.
 • Sörja för en god arbetsmiljö
  Vi ska förebygga fysisk och psykisk ohälsa, samt säkerställa en god arbetsmiljö för våra medarbetare
 • Informera våra intressenter om vårt kvalitets- och miljöarbete
  Policy och information rörande vårt kvalitets- och miljöarbete ska vara öppen och korrekt gentemot myndigheter, allmänhet, medarbetare, kunder och leverantörer.
 • Upprätthålla och utveckla ledningssystem & systematiskt arbetsmiljöarbete.
  Vårt ledningssystem ska styra och ge ramar för kvalitets- och miljöarbetet. Systemet ska också ge långsiktiga och detaljerade mål, mot vilka kvalitets- och miljöarbetet ska bedrivas.