Om FKAB

FKAB är en oberoende konsultfirma med inriktning mot fartyg- och varvsbranschen. Vi arbetar internationellt och har kontor i både Sverige och Kina.

In 1961 Gustaf Mattsson established his marine design company in the harbor town of Uddevalla on the west coast of Sweden. Today FKAB operates all over the world and has over 60 years of experience of maritime design. Looking to the future, we see new challenges and possibilities everywhere for the shipping industry. Globalization, new technology and new information for sustainable shipping create a whole new scenario for marine technology and design. FKAB Marine Design is in the forefront.

Vårt erbjudande består av ett avancerat och brett kunnande inom konstruktion och projektledning för fartygsbyggen och andra marina applikationer. Med kontor i Sverige och Kina finns vi strategiskt placerade för att kunna leverera ett komplett utbud av marina konsulttjänster.

Innovation

För oss på FKAB betyder innovation att föra in bra idéer och nytänkande i avancerade och konkurrenskraftiga fartygskonstruktioner. Förutsättningen är en oavbruten och fruktbar dialog med våra kunder, oavsett projektets storlek. Våra idéer växer fram ur teknologisk kunskap kombinerad med förståelse för förändringar i omvärlden och sjöfartens nya behov.

Passion

Vi älskar havet, fartyg och vad vi gör. På våra kontor i Uddevalla, Göteborg och Shanghai finner du hängivna medarbetare med passion för marin konstruktion. Det är ingenjörer, ekonomer, projektledare och andra experter som verkligen kan den marina industrin i alla dess dimensioner. Våra team är problemlösare som alltid har ett perfekt slutresultat och kundens bästa som mål.

Pålitlighet

FKAB has delivered successful ship designs for over 60 years. Our portfolio of proven ships sailing the oceans of the world is proof of our professional strength. Clients can rely on our experience, our dedication and capacity to deliver high quality, on time.

Certifiering

Vi är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Historia

År 1961 bildades Gustaf Mattsson Optisk Ritbyrå, vilket senare skulle bli FKAB, i den svenska västkuststaden Uddevalla. Grundidén för företaget var att sälja produktionsritningar samt produktionsdata för små till medelsmå skeppsvarv i Sverige.

Under sent sextiotal och sjuttiotal växte verksamheten snabbt vilket resulterade i dotterföretag i fler europeiska länder samt i Förenade Arabemiraten och USA. Det var under denna period som FKAB kom att bli en betrodd samarbetspartner inom fartygsdesign både för redare och för varv. Vid verksamhetens topp i slutet av sjuttiotalet hade FKAB mer än 80 anställda ingenjörer i Sverige och omvärlden. Samtidigt började FKABs moderbolag Mattsongruppen AB investera i varv både i Sverige och i andra skandinaviska länder.

Den generella nedgången under den senare delen av sjuttiotalet och åttiotalet påverkade även FKAB och övriga företag under Mattsongruppen. Flera företag såldes eller avvecklades och i början av nittiotalet fanns det enda kvarvarande FKAB-kontoret i Uddevalla. Botten nåddes 1993 då FKAB bara hade 22 anställda.

Under den resterande delen av nittiotalet började verksamheten så småningom gå uppåt och i mitten av nittiotalet växte FKAB återigen. En viktig milstolpe för FKAB var när den svenska redaren Donsötank gjorde en order på två 18 200 DWT product/chemical tankers vid det kinesiska varvet Chinese Shipyard Shanghai Edwards. Detta var starten på ett långt och blomstrande samarbete mellan FKAB och den kinesiska varvsindustrin.

I början av 2000-talet hade FKAB:s verksamhet i Kina växt så mycket att det beslutades att skapa ett dotterbolag i Dalian. 2001 upprättades således Dalian FKAB Marine Engineering Co., Ltd, även kallat DF-Marine, som ett joint venture mellan FKAB, DASTEC (Dalian Shipbuilding Technology Research Centre Co., Ltd), och FSIGC (Fuijian Shipbuidling Industrial Group Corporation). Ett kontor öppnades sedan i Shanghai 2005. 2006 köpte FKAB ut FSIGC och i slutet i 2007 hade DF-Marine mer än 70 anställda ingenjörer.

För att kunna växa även i Sverige öppnades ett nytt kontor i Göteborg 2007. I slutet på samma år arbetade mer än 40 ingenjörer på FKAB.

För att öka den internationella närvaron och bygga en stark grund för framtiden togs under våren 2008 ett annat stort steg för FKAB:s utveckling i och med beslutet att FKAB och DF-Marine skulle slås ihop under samma varumärke; FKAB Marine Design.

Kvalitets- och miljöpolicy

FKAB strävar efter att leverera fartygsdesign och konsulttjänster som överträffar våra kunders förväntningar. Målsättningen med våra produkter är minskad miljöpåverkan genom att vara bättre än lagstiftningens krav. Varje medarbetares kunskap och engagemang är företagets främsta resurs. FKAB är en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö som utvecklas genom delaktighet i arbetet med ständiga förbättringar.

Policyförklaring

Placera kunden i centrum
Vi ska alltid utgå från kunden och dennes förväntningar i vår verksamhet. Utföra tjänster med hög kvalitet och som är miljömässigt bättre än lagkraven
Våra tjänster ska vara bland de bästa på marknaden ur kvalitetssynpunkt. Var och en är ansvarig för kvaliteten på sitt eget arbete och att utföra arbetet på sådant sätt att ställda krav uppfylls. Våra tjänster ska även bidra till produkter som är miljömässigt bättre än lagkraven.

Eftersträva ständiga förbättringar
Genom att integrera kvalitets- och miljötänkande i verksamheten ska vi förebygga fel samt uppnå kontinuitet och resultat i vårt kvalitetsarbete. Vid nyinvesteringar ska kvalitets- och miljöaspekter alltid vägas in i beslutsunderlagen.

Uppfylla gällande lagstiftning
Vi ska uppfylla gällande krav och lagstiftning.
Sörja för en god arbetsmiljö
Vi ska förebygga fysisk och psykisk ohälsa, samt säkerställa en god arbetsmiljö för våra medarbetare

Informera våra intressenter om vårt kvalitets- och miljöarbete
Policy och information rörande vårt kvalitets- och miljöarbete ska vara öppen och korrekt gentemot myndigheter, allmänhet, medarbetare, kunder och leverantörer.
Upprätthålla och utveckla ledningssystem & systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vårt ledningssystem ska styra och ge ramar för kvalitets- och miljöarbetet. Systemet ska också ge långsiktiga och detaljerade mål, mot vilka kvalitets- och miljöarbetet ska bedrivas.